СДРУЖЕНИЕ “СВАМИ ДЕВ МУРТИ”

Сдружението представлява юридически независима, доброволна, политически,
икономически и религиозно необвързана, самоуправляваща се и самофинансираща се
организация с нестопанска цел на физически и юридически лица със седалище в гр.
София, определяща се да действа за осигуряване на по-добър живот на българските
граждани чрез разпространяване на Йога науката и Йога практиката на Свами Дев
Мурти.

Сдружението осъществява дейността си на територията на Република България, като
има за цел да открива клонове и в други страни. Сдружението осъществява и развива
дейността си в съответствие с действащото законодателство на Република България,
Закона за юридическите лица с нестопанска цел и решенията на органите си. Не
развива политическа и религиозна дейност.

Предметът на дейност на Сдружението е разпространение на доказалата
ефективността си в световен мащаб Йога наука и Йога практика на Свами Дев Мурти.

Членството в Сдружението е доброволно. То може да бъде индивидуално или
колективно (юридическо лице). Индивидуален член на Сдружението може да бъде
всеки пълнолетен български и чуждестранен гражданин, който желае да работи за
постигане целите на Сдружението. Колективните членове могат да бъдат: юридически
лица, нестопански организации, общината, които избират свой представител в
Сдружението чрез управителните си органи. Принадлежността и участието в
Сдружението се удостоверяват с членска карта или друг документ, издаден от
Сдружението.

Приемането на членове се извършва от Общото събрание въз основа на писмена
молба, към която се прилагат доказателства за основанието за членство, както и
декларация относно приемане целите на Сдружението. Членски внос е 1000 лева за
юридически лица; 100 лева за физическите лица, членове на общото събрание, и 20
лева за физическите лица, членове на сдружението.

Сдружението има за патрон Йог Махарши Дри Шри Свами Дев Мурти Джи Махарадж.
Докато има ум, няма мир.
Когато има мир и
блаженство в нашия
живот, в тези моменти
няма ум. Това е истина,
изпитана от всички.
ДАРЕНИЯ

За постигане на целта си да
спомага за здравето и
добруването на българските
граждани Сдружение "Свами Дев
Мурти" се нуждае от средства.
Можете да ни подпомогнете с
дарения или друг начин според
вашите способности и
възможности.

Банковата ни сметка е:
IBAN BG48 BPBI 7940 1065 6484 01
BIC BPBIBGSF

Даниела Кънева
наградена с голям
държавен орден на
Япония
С радост съобщаваме, че
японското правителство е
решило да награди членът на
Сдружение „Свами Дев Мурти”,
известната телевизионна
журналистка Даниела Кънева,
прочута с познанията и любовта
си към културата, философията и
живота в страните от Далечния
изток, с най-големия японски
държавен орден.

Още за наградата